Deelnemende scholen

DEELNEMENDE SCHOLEN

 

Sinds een aantal jaren doen steeds meer scholen mee aan het project jongerenrechtbanken. Waar we in 2014 begonnen met drie scholen in Amsterdam, zijn er nu op tien scholen in Amsterdam en twee buiten Amsterdam jongerenrechtbanken ingesteld. Ieder schooljaar worden nieuwe leden van de jongerenrechtbank opgeleid tot rechter, advocaat en aanklager namens de school. Zij spreken dan zelf recht over zaken die op hun school zijn voorgevallen.

Welke scholen in ons land hebben een jongerenrechtbank?
Voor de start van het pilotproject werden doelbewust drie scholen in verschillende stadsdelen, met een verschillende populatie en van verschillende grootte uitgenodigd om mee te doen. In het schooljaar 2017/2018 neemt een vierde school, het Comenius Lyceum, deel aan de pilot.
 
De huidige scholen zijn:

AMSTELVEEN

 

Scholengemeenschap Panta Rhei

 

Panta Rhei is een school waar iedereen welkom is, welk geloof, welke levensovertuiging of achtergrond je ook hebt. Respect voor elkaar is onze belangrijkste waarde. Panta Rhei is een bijzonder neutrale school voor vmbo/mavo en lwoo.
De missie van Panta Rhei luidt:
Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling, waarin we leerlinggericht werken vanuit maatschappelijk relevante contexten. 

AMSTERDAM

 

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

 

De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert is een ondernemende, Amsterdamse school, gelegen in een groene wijk op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Een school voor Mavo, Mavo/Havo, Havo en Havo/Vwo, waar de sfeer bovengemiddeld goed is. De CSB is een actieve school waar leerlingen op een eerlijke manier uitgedaagd worden om zelfdenkende wezens te worden: mensen die straks met een frisse blik de wereld inkijken.

Cartesius Lyceum

 

Het Cartesius Lyceum is een kleinschalige school voor havo, atheneum en gymnasium waar leerlingen, medewerkers (en ouders) elkaar stimuleren in hun ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen uitdagen en prikkelen om zich te ontplooien tot zelfbewuste jongvolwassenen die weten wat zij willen en kunnen. In een veilige omgeving bieden wij kwalitatief goed onderwijs waarbij een open leerhouding centraal staat. Een open houding naar elkaar en naar de samenleving kenmerkt ons, waarbij we steeds verbinding zoeken met die samenleving, op kleine schaal binnen Amsterdam, op grotere schaal in een internationale context.

Bindelmeer College

 

Het Bindelmeer College is een school voor leerlingen met een VMBO advies: Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte of de Theoretische leerweg. In alle leerjaren worden veel praktijklessen en activiteiten aangeboden bedoeld om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Talentontwikkeling staat centraal voor het Bindelmeer College. Hierdoor zijn de leerlingen beter voorbereid om aan het eind van het vierde leerjaar een vervolgopleiding te kiezen bijv. Administratie, Verzorging, Sport, Dienstverlening & Veiligheid, Media en ICT, Consumptief-Horeca, Handel& Verkoop, Mode & Commercie of Uiterlijke Verzorging.

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

 

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een bijzondere school voor vwo, havo en vmbo, waar leerlingen al veertig jaar leren van elkaars talenten. De OSB gelooft dat wie je wordt op weg naar je eindexamen, net zo belangrijk is als het diploma dat je aan het einde van de rit behaalt. Een school is er niet alleen om kennis bij te brengen. Emotionele, creatieve en praktische talenten verdienen net zo veel aandacht. Wij laten leerlingen door een breed lesaanbod en eigen lesmethoden, werken en leren met wat wij noemen: ‘hoofd, hart en handen’.

Montessori Lyceum Amsterdam

 

Een leerling krijgt in onze school ruimte om zelfstandig te worden. Hoe meer een leerling in staat is om verantwoordelijkheid te nemen, hoe meer vrijheid en ruimte de leerling krijgt in zijn leerproces. Hierdoor groeit zijn zelfstandigheid en daarmee ook zijn zelfvertrouwen. De leerling leert op deze manier, dat hij het zelf kan doen.

St. Ignatiusgymnasium

 

Het St. Ignatiusgymnasium, onderdeel van de stichting voortgezet onderwijs Amsterdam-Zuid, biedt uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief. Het IG heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen initiatief. En richt zich op de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw.

Metis Montessori Lyceum

 

Het Metis Montessori Lyceum (MML/Metis) is een jonge, ambitieuze school in Amsterdam Oost en onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).  Op deze school werken docenten die meer willen dan alleen hun kennis overdragen; ze willen hun enthousiasme op jou overdragen. Dat betekent niet dat je elk vak ’leuk’ moet vinden, maar het betekent wel dat je wordt aangesproken op je eigen niveau en op je eigen interesses. Als die samenkomen, kun je meer dan je eerst voor mogelijk had gehouden.

Comenius Lyceum

 

Het Comenius Lyceum is een kleine school voor havo en vwo. Onze leerlingen worden opgeleid tot zelfbewuste, kritische wereldburgers die goed zijn voorbereid op hun toekomst. Dit doen we onder anderen door veel aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Ook ons unieke Econasium, dat een doorlopende leerlijn in duurzaamheid vormt, draagt hier aan bij. Onze leerlingen leren hierdoor het vervolgonderwijs en verschillende werkvelden goed kennen en helpen de wereld zo mooi mogelijk te maken.

Lumion

 

Iedereen is uniek met een eigen potentie die de ruimte verdient. Dat is van grote waarde voor jezelf, op de arbeidsmarkt, voor de economie, de medemens, de wereld, de maatschappij. Op Lumion kunnen leerlingen (en leraren) hun talenten ontdekken en ontplooien. Dat is onze kracht. Dat is toekomstgericht en persoonlijk onderwijs. We volgen nauwlettend wetenschappelijk onderzoek naar de beste manieren om te leren. De wereld verandert in hoog tempo. Lumion probeert leerlingen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Door hen dingen te leren, maar ook door veel aandacht te besteden aan hun ontwikkeling en 21e eeuw vaardigheden.

BERGEN

 

Berger Scholengemeenschap

 

De BSG is een kleine, veilige en bruisende school aan de rand van het Bergerbos. We zijn een kleinschalige school waar we onze leerlingen kennen. Persoonlijke aandacht en interesse in elkaar maken van onze school een betrokken school. De BSG staat bekend om goed onderwijs en het kunst- en cultuurprofiel. Minder bekend is dat de school ook een vooruitstrevend exact programma biedt.

HOLLANDS KROON

 

rsg Wiringherlant

 

Rsg Wiringherlant is een kleinschalige, openbare scholengemeenschap; een ontmoetingsplaats waar iedereen een veilige omgeving wordt geboden. Ons onderwijs kenmerkt zich door structuur en steun met aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van de individuele leerling. Rsg Wiringherlant biedt inspirerend en grensverleggend onderwijs, waarbij de leerlingen worden voorbereid op de volgende stap in hun leven.

LEEUWARDEN

 

Stedelijk Gymnasium – Piter Jelles

 

Om passend onderwijs voor heel verschillende leerlingen te realiseren heeft Piter Jelles verschillende onderwijsconcepten in huis en biedt zij onderwijs aan op verschillende niveaus -van praktijkonderwijs tot gymnasium- verschillend van elkaar gepositioneerd. Tenslotte staat Piter Jelles open voor alle gezindten en geaardheden en biedt voor iedereen openbaar onderwijs. Lees hier meer over de scholen van OSG Piter Jelles.

Leeuwarder Lyceum – Piter Jelles

 

Het Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles, is een openbare school voor voortgezet onderwijs met havo en atheneum. Je kunt hier dus je havodiploma of je atheneumdiploma halen. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en de docenten helpen je daarbij. We hebben +- 1000 leerlingen op onze school rondlopen. Daarmee is de school groot genoeg om veel te kunnen bieden. Tegelijkertijd zijn we ook klein genoeg om dichtbij de leerlingen te kunnen staan en daarmee rekening te houden met individuele aspecten. We willen maatwerk leveren!

Voorbeeld-case JongerenRechtbanken

Hieronder wordt – geheel geanonimiseerd – een verslag van een zitting van de Jongerenrechtbank op een van de drie scholen weergegeven, incl. de uiteindelijke uitspraak.

De voorbereiding

Zeven dagen nadat het vuurwerkincident heeft plaatsgevonden, moet Tom voor de jongerenrechtbank verschijnen. Hij heeft de zaak al voorbereid met zijn advocate. Zij hebben tijdens het voorbereidingsgesprek nagedacht over welke herstelmaatregelen zij kunnen voorstellen aan de rechtbank en ook heeft de advocate hem verteld hoe een zitting verloopt en wie daarbij aanwezig zijn.

De leden van de jongerenrechtbank en de projectleider komen een half uur voordat de zitting begint bijeen in het lokaal om zich voor te bereiden. De aanklager en projectbegeleider denken samen na over passende herstelmaatregelen die aan de rechter voorgesteld kunnen worden. De rechters beslissen wie van hen de voorzitter wordt.

Door de tafels in een U-vormt te zetten en de togashirts aan te trekken wordt het klaslokaal door de leden van de jongerenrechtbank omgetoverd in een zittingszaal. Tom mag binnen komen.

De aanwezigen

De drie rechters, aanklager en de advocate van Tom zitten klaar als hij binnenkomt. Er is geen benadeelde aanwezig, omdat een docent en een hele klas benadeeld zijn door het incident. De benadeelde docent is voor de zitting reeds gesproken door de aanklager. Deze aanklager zal naast de belangen van de school ook de belangen van de benadeelden vertegenwoordigen, waardoor de rol van advocaat van benadeelde in deze zitting overbodig is. De advocate van Tom had hem verteld dat hij zijn ouders mee mocht nemen, maar Tom vond dit niet nodig. Verder zit de projectleider in het lokaal.

Het verloop van de zitting

De voorzitter opent de zitting door te vertellen waar Tom van wordt beschuldigd en door uit te leggen wat er tijdens de zitting gaat gebeuren. De aanklager benoemt de gevolgen van het incident aan de hand van de vaste vragenlijst.

Vervolgens geeft de advocate een toelichting. Zij noemt ook mogelijke herstelmaatregelen. De aanklager brengt vervolgens ook mogelijke herstelmaatregelen naar voren, welke door de rechter worden herhaald. De rechter vraagt de aanwezigen of zij nog iets willen zeggen. Tom krijgt het laatste woord en geeft aan dat hij niets meer wil zeggen, waarna de rechters het lokaal verlaten voor beraad. Na vijf minuten komen de rechters terug en noemen zij de maatregelen die zij zullen opleggen.

Tom zal als genoegdoening en herstel richting de school zes uur herstelactiviteiten voor de school verrichten en als excuus aan de klas en om het goede voorbeeld te geven een presentatie maken over de gevaren van vuurwerk. Hij overhandigt de presentatie persoonlijk aan de rector van de school om te laten zien dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen en begrijpt dat vuurwerk afsteken op school ook nadelig is voor de school.

Tom geeft aan dat hij akkoord is met de opgelegde maatregelen en vraagt voor wanneer hij de maatregelen moet uitvoeren. De projectleider zal de uitspraak op papier zetten. De voorzitter van de rechtbank bedankt de aanwezigen en sluit de zitting. Tom verlaat het lokaal, de andere aanwezigen blijven in het lokaal om de zitting na te bespreken en de uitspraak op schrift te zetten.